Zapraszamy na Studia Doktorandzkie dla Menedżerów Ochrony Zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Studia III stopnia stacjonarne trwające 48 miseięcy (8 semestrów)

• 520h zajęć (w tym fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe),
• 100h seminarium doktoranckie,
• do 200h praktyk, prowadzenie zajęć́ dydaktycznych,
• 40 przedmiotów (w tym fakultatywne),

Absolwent otrzyma tytuł Doktor Nauk o Zdrowiu

CELEM STUDIÓW jest:

• nabycie praktycznej, specjalistycznej wiedzy z zakresu: metodologii badań naukowych, zarządzania, ekonomii, etyki biznesu, prawa, rachunkowości, logistyki oraz marketingu,
 • uzyskanie umiejętności: właściwego identyfikowania i analizowania problemów oraz doboru narzędzi do ich rozwiązywania, projektowania i przeprowadzania badań naukowych oraz wnioskowania statystycznego, tworzenia publikacji naukowych, podejmowania decyzji, analizy otoczenia, zarządzania jednostką/organizacją/zasobami ludzkimi, opracowania i realizowania strategii oraz biznes planu przedsięwzięcia, rozwiązywania konfliktów, wystąpień publicznych i sztuki prezentacji,
 • podniesienie kompetencji społecznych, w tym: właściwej komunikacji i budowania relacji w zespole, współpracy w grupie, kompetencji przywódczych, samodoskonalenia się, znajomości reguł społecznych i w świecie biznesu, właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, efektywnej autoprezentacji,
 • uczestnictwo w badaniach o charakterze zespołowym i pracy dydaktycznej łączącej pracowników naukowych i doktorantów, co może zapewnić wielokierunkowość i wzajemność stosunków wewnątrz zespołu oraz interdyscyplinarnego podejścia do problemów badawczych;
 • uformowanie doktoranta („student-centered learning”) jako naukowca, pracownika, obywatela poprzez rozwiniecie zdolności intelektualnych, ważnych cech z zakresu etyki pracy naukowej, zdolności dydaktycznych doktorantów na wszystkich poziomach nauczania akademickiego, a także uwrażliwienie doktorantów na interes społeczny związany z pracą naukową w ogóle, a w szczególności z prowadzonymi przez nich badaniami;

więcej na stronie:

http://doktoranckiestudia.pl/projekt-interdoktormen/

kontakt:

E-MAIL: anna.staszewska@umed.lodz.pl

TELEFON: +48 602 615 250